Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 10.10.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
09-10-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по Протокол № 60/09.10.2018 г., на основание чл. 2, ал. 3 от част IV - Правила за търговия на Правилника за дейността на БФБ, е взето решение на 31.12.2018 г. да не бъде провеждана търговска сесия. Същият остава работен ден за Борсата.

09-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A)
С настоящето Ви уведомяваме, че  в съответствие с условията на емисия облигации на Зенит Инвестмънт Холдинг АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено второ лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 300 821.92 евро (левова равностойност от 588 356.54 лв.)
Плащането е извършено чрез Централен депозитар АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.10.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-10-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Астерион България АД-София (8AVA), ISIN код BG2100006092, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 14.10.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 349999.95;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 46.66666;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 12.10.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 10.10.2018 год.;
- След 14.10.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 4700000.025;
- Сделки на Борсата, сключени след 10.10.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 626.66667 .
09-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Астерион България АД-София, (8AVA), емисия с ISIN код – BG2100006092, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 14.10.2018 год.;
- Купон: 6.25 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 12.10.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 10.10.2018 год.;