Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-09-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На проведено извънредно ОСА от 14.09.2018 г. на  Софарма АД-София (3JR) са взети следните решения:
- Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г.;
- Приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г., и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК;
- Приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК;
- Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделки, съгласно раздели първи, втори, трети и четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 28.09.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.09.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News