Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-08-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Лавена АД;
- ISIN код на емисията: BG11LASUAT14;
- Борсов код на емисията: 4L4;
- Размер на емисията преди увеличението: 319 981 лв.;
- Размер на увеличението: 7 999 525 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 8 319 506 лв.;
- Брой акции след увеличението: 8 319 506 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.