Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
Дружеството уведомява, че Директор за връзка с инвеститорите за Градус АД-Стара Загора е Боряна Димитрова.
- E-mail адрес: ir@gradusbg.com;
- Телефони за контакт с ДВИ: (02)421 4065; +359883773993.