Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД уведомява, че с решение от 09.08.2018 г. Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 7 999 525 лв., издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319 981 лв. на 8 319 506 лв., осъществено по реда на чл.197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News