Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 10.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             22538.40      20          20.60      47.82
09-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100005128, издадени от ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
09-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017131, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
09-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
09-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012116, издадени от Булгарплод-София АД-София (BULA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
09-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
09-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
„Трейс Груп Холд“ АД подписа с Община Ловеч договор за основен ремонт на улици в града.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Завърши пробивът на тунелния участък между Метростанция 6 и Метростанция 5 - част от третия метродиаметър на Столичното метро.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за вписано в ТР увеличение на капитала на дъщерно дружество Енерджи Делта ЕООД, чрез апорт на непарична вноска. Новите дялове от увеличението са записани изцяло от едноличният собственик Синергон холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
ХипоКредит АД уведомява, че на 09.08.2018 г. закупи 170 броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100018089 с Емитент ХипоКредит АД. Предстои подаване на заявление до Централен Депозитар за обезсилване на закупените облигации.
09-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от Де Ново ЕАД в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021174, издадени от М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
09-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E)
В БФБ АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) за спазване на условията по облигационния заем с ISIN BG2100016158.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата.
09-08-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
На проведено на 23.06.2018 г. ОСА на Албена АД-к.к. Албена (6AB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.70 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 21.08.2018 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и SG Експресбанк АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 04.07.2018 г.
- На основание чл. 110 от ЗЗД, Албена АД преустановява изплащането на дивидент за 2012 г., считано от 15.09.2018 г., поради изтекла петгодишна давност.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
На 07.08.2018 г. е закрит клонът на Топливо АД в град Плевен.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Еврохолд повишава рентабилността си през първото полугодие на 2018 г. (Корпоративно съобщение)
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Интервю на Изпълнителния директор на Трейс Груп Холд.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Еврохолд България АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News