Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-07-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 46/12.07.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Токуда Банк АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Соня Валериева Георгиева;
- Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Георг Вашингтон 21;
- Телефон за контакти: (+359 2) 403 79 43;
- E-mail: sgueorguieva@tcebank.com