Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1)
В Българска Фондова Борса АД е постъпила следната информация от Дружеството:
В съответствие с изискванията на чл.115в, ал.7 (посл. изм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., в сила от 01.01.2018г.) от ЗППЦК, Проучване и добив на нефт и газ АД е длъжно да осигури изплащането на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му в полза на акционерите си. В изпълнение на изискванията на чл.115, ал.7 от ЗППЦК потвърждаваме следните дати:
- Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.08.2018г.;
- Крайна дата за изплащане на дивидентите е: 28.08.2018г. /60 дни  от датата на провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите - проведено на 28.06.2018г./;
Горната информация Дружеството е публикувало в Уведомление за разпределение на паричен дивидент на 10.07.2018 г. в 9.40 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News