Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
На проведено на 25.06.2018 г. ОСА на Монбат АД-София (5MB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.1923 лв.;
- Избрана търговска банка за изплащане на дивидента: Уникредит Булбанк АД;
- Начален срок за изплащане на дивидента: 25.07.2018 г.;
- Краен срок за изплащане на дивидента: 25.10.2018 г.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 09.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News