Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД заявление, БФБ АД прекратява правата на Соня Валериева Георгиева за достъп до търговската система на БФБ АД, считано от 12.07.2018 г.