Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: 235 Холдингс ЕАД-София (94G)
Информация относно получени в дружеството уведомления по реда на чл. 145 ЗППЦК, във връзка със задължения на дружеството по чл. 148б ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: 235 Холдингс ЕАД-София (94G)
След сключване на договори за покупко-продажба на дялове от 26.06.2018 г., 235 Холдингс АД е придобило 100% от дяловете от капитала на дружества, съгласно приложен списък. Едновременно със закупването на дяловете, 235 Холдингс АД извърши и увеличение на капитала на всяко едно от посочените дружества.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News