Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На 28.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД, на което бе взето решение да бъде освободен като член на Съвета на директорите Петър Тренев и на негово място за нов е избрана Радостина Манахова.
В тази връзка на основание чл.100 ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК уведомяваме, че промяната е обявена и вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с №20180711111802.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News