Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Решение на УС на Златни пясъци АД за сключване на сделки съгл. чл.114 ал.1 т.1 ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News