Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На основание  чл. 100е, ал.1, т.3, б.“г“ от ЗППЦК, чл. 100ц, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме за извършено плащане на лихви по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от Балканкар Заря АД (4BUA), с падеж 22.12.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News