Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2018 г. на ТК-ХОЛД АД-София (T24) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Избира Съвет на директорите в състав Пламен Гочев Димитров, Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов;
- Приема решение за попълване на фонд Резервен, като останалата част от печалбата за 2017 г. да остане като неразпределена печалба.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News