Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
На 13.06.2018 в Хидроизомат АД е постъпило уведомление от Софарма АД (3JR) съгласно чл. 145, ал.1 от ЗППЦК за продажбата на 427 612 броя акции от капитала на Хидроизомат АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News