Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-06-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 41/14.06.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
- Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна;
- Вид облигации: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, нефинансови, неконвертируеми и обезпечени;
- ISIN код на емисията: BG2100030175;
- Борсов код на емисията: 2AL2;
- Размер на емисията: 10 000 000 лева;
- Брой облигации: 10 000 облигации;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
- Валута на издаване: лева;
- Валута на търговия: лева;
- Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
- Минимална стъпка на котиране: 0.001;
- Дата на въвеждане за търговия: 21.06.2018 г. (четвъртък);
- Крайна дата за търговия: 17.12.2025 г.;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100% от номиналната стойност;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
- Емисията е първа по ред, издадена от емитента;
- Дата на издаване: 28.12.2017 г.;
- Дата на падеж: 28.12.2025 г.;
- Срочност: 96 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
- Годишен лихвен процент: 5.75%;
- Лихвена конвенция: ACT/365L;
- Погасяване на заема: чрез амортизиране;
- Начин на амортизация: чрез 11 амортизационни плащания, платими на датите на последните 11 лихвени плащания, като първите 2 плащания са по 500 000 лв., а останалите 9 плащания – по 1 000 000 лв.;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва: 28.06.2018 г., 28.12.2018 г., 28.06.2019 г., 28.12.2019 г., 28.06.2020 г., 28.12.2020 г., 28.06.2021 г., 28.12.2021 г., 28.06.2022 г., 28.12.2022 г., 28.06.2023 г., 28.12.2023 г., 28.06.2024 г., 28.12.2024 г., 28.06.2025 г., 28.12.2025 г.
* Право на лихвено и амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на съответното плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Довереник на облигационерите: ИП Де Ново ЕАД
- Кол-опция: Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на Емитента с едномесечно предизвестие, отправено от Емитента до облигационерите.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Alteron REIT-Varna;
- Седалище: гр. Варна 9010, ул. Д-р Железкова 3, офис 3;
- LEI код: 8945007TGK3MZ8QFLD65;
- ЕИК: 148146418;
- Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9010, ул. Д-р Железкова 3, офис 3;
- Тел.: +359 885 61 33 10;
- E-mail: alteron@alteronreit.com;
- Web адрес: www.alteronreit.com;
- Представляващ: Илиан Христов Лангаров;
- Директор за връзки с инвеститорите: Надежда Великова;
- Медия за разкриване на информация: www.infostock.bg;
- Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване с машини и съоръжения за индустриално земеделие, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.