Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-06-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.06.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        18093.45      19          20.95      23.42
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Поради липса на кворум, свиканото за 14.06.2018 г. редовно ОСА на Холдинг Варна АД-Варна (5V2) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
В БФБ-София АД са постъпили актуализирана покана и материали за провеждане на редовно ОСА на БГ Агро АД-Варна (AO0), както следва:
БГ Агро АД-Варна (AO0) свиква ОСА на 02.07.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 65, зала Карачи на Хотел-галерия Графит, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
Проект за решение на СД:
Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 749 375.92 лв., както следва:
10% , или сума в размер на 74 937.59 лв., се отнася във фонд Резервен;
Остатъкът от печалбата за 2017 г. в размер на 674 438.33 лв., да бъде изплатен като дивидент на акционерите. Допълнително разпределя като дивидент и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 1 343 433.67 лв. Определя брутен дивидент в размер на 0.05 лв. на акция. Дивидентът ще бъде изплатен в шестдесетдневен срок от провеждане на ОСА със съдействието на Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД;
Нов проект за решение, включен по искане на акционера Даниел Ненков:
Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 749 375.92 лв., както следва:
10% , или сума в размер на 74 937.59 лв., се отнася във фонд Резервен;
Остатъкът от печалбата за 2017 г. в размер на 674 438.33 лв., да бъде изплатен като дивидент на акционерите. Допълнително разпределя като дивидент и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 1 747 008.07 лв. Определя брутен дивидент в размер на 0.06 лв. на акция. Дивидентът ще бъде изплатен в шестдесетдневен срок от провеждане на ОСА със съдействието на Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- Определяне нов размер на възнаграждението на член на СД.
Проект за решение на СД: Определя нов размер на месечното възнаграждение на Ваня Беевска;
Нов проект за решение, включен по искане на акционера Даниел Ненков: Не определя нов размер на възнаграждението на Ваня Беевска;
- Нова точка, включена по искане на акционера Даниел Ненков: Промени в управителните органи. Проект за решение: Освобождава Ваня Атанасова Беевска като член на Съвета на директорите и избира Даниела Димитрова Атанасова за независим член на СД с 3-годишен мандат.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 13 юни 2018г. изкупи обратно 24 062  собствени акции, представляващи 0.0179%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 102 654.12 лв. на БФБ – София АД, при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 064 828, представляващи 6.72% от акционерния капитал на Софарма АД-София (3JR).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 41/14.06.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
- Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна;
- Вид облигации: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, нефинансови, неконвертируеми и обезпечени;
- ISIN код на емисията: BG2100030175;
- Борсов код на емисията: 2AL2;
- Размер на емисията: 10 000 000 лева;
- Брой облигации: 10 000 облигации;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
- Валута на издаване: лева;
- Валута на търговия: лева;
- Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
- Минимална стъпка на котиране: 0.001;
- Дата на въвеждане за търговия: 21.06.2018 г. (четвъртък);
- Крайна дата за търговия: 17.12.2025 г.;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100% от номиналната стойност;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
- Емисията е първа по ред, издадена от емитента;
- Дата на издаване: 28.12.2017 г.;
- Дата на падеж: 28.12.2025 г.;
- Срочност: 96 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
- Годишен лихвен процент: 5.75%;
- Лихвена конвенция: ACT/365L;
- Погасяване на заема: чрез амортизиране;
- Начин на амортизация: чрез 11 амортизационни плащания, платими на датите на последните 11 лихвени плащания, като първите 2 плащания са по 500 000 лв., а останалите 9 плащания – по 1 000 000 лв.;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва: 28.06.2018 г., 28.12.2018 г., 28.06.2019 г., 28.12.2019 г., 28.06.2020 г., 28.12.2020 г., 28.06.2021 г., 28.12.2021 г., 28.06.2022 г., 28.12.2022 г., 28.06.2023 г., 28.12.2023 г., 28.06.2024 г., 28.12.2024 г., 28.06.2025 г., 28.12.2025 г.
* Право на лихвено и амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на съответното плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Довереник на облигационерите: ИП Де Ново ЕАД
- Кол-опция: Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на Емитента с едномесечно предизвестие, отправено от Емитента до облигационерите.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Alteron REIT-Varna;
- Седалище: гр. Варна 9010, ул. Д-р Железкова 3, офис 3;
- LEI код: 8945007TGK3MZ8QFLD65;
- ЕИК: 148146418;
- Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9010, ул. Д-р Железкова 3, офис 3;
- Тел.: +359 885 61 33 10;
- E-mail: alteron@alteronreit.com;
- Web адрес: www.alteronreit.com;
- Представляващ: Илиан Христов Лангаров;
- Директор за връзки с инвеститорите: Надежда Великова;
- Медия за разкриване на информация: www.infostock.bg;
- Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване с машини и съоръжения за индустриално земеделие, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
На 13.06.2018 в Хидроизомат АД е постъпило уведомление от Софарма АД (3JR) съгласно чл. 145, ал.1 от ЗППЦК за продажбата на 427 612 броя акции от капитала на Хидроизомат АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с публикуваната покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ-София, Борсата), насрочено за 18.06.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа, БФБ - София напомня на своите акционери, че в системата за електронно провеждане на общи събрания на "Централен депозитар" АД ЕПОС е активирана възможността за регистрация за участие в общото събрание на Борсата. Акционери на дружеството могат да се регистрират за участие в общото събрание посредством квалифициран електронен подпис (КЕП) по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги най-късно до 10.00 часа на 18 юни 2018 г. Лицата с право на глас в Общото събрание на акционерите (ОСА) са определени към 04.06.2018 г. ЕПОС осигурява следните възможности на акционерите:
- да следят общото събрание в реално време;
- да гласуват чрез дистанционно попълване на съответните електронни форми, когато се провежда гласуване по съответната точка;
- да гласуват предварително по определения дневен ред чрез запис на вота най-късно до края на деня, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, а именно до 17.06.2018 г., включително;
- да упълномощят трето лице, което разполага с КЕП, да гласува от тяхно име.
Конкретните указания за работа със системата ЕПОС са публикувани на интернет страницата на Централен депозитар.
Електронните подписи на акционерите - физически лица, се регистрират в системата автоматично. Електронните подписи на акционерите - юридически лица, се регистрират след заявка за регистрация и одобрение от служител на БФБ-София.
Регистрация за участие в ОСА чрез електронни средства от лицата, представляващи юридическо лице, се одобрява от Борсата при следните условия:
1. Представителство по закон:
- Ако заявителят представлява акционера – юридическо лице самостоятелно;
- Ако заявителят представлява акционера – юридическото лице заедно с други лица и в БФБ-София бъде получено пълномощно от тях за заявителя.
2. Представителство по пълномощно:
- Ако заявителят няма представителна власт в акционера – юридическо лице, в БФБ-София следва да бъде представено пълномощно от представляващите акционера, за участие на заявителя в ОСА.
Образецът на пълномощното е одобрен с решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД и е наличен в материалите за общото събрание, публикувани в електронната медия X3News, както и на сайта на Борсата.
Информация за участието в ОСА чрез електронни средства може да намерите в Поканата за свикване на ОСА.
Ръководство за работа със системата ЕПОС на Централен депозитар АД може да намерите на следната интернет страница: http://epos.csd-bg.bg/epos/usersguide.xhtml
14-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На основание  чл. 100е, ал.1, т.3, б.“г“ от ЗППЦК, чл. 100ц, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме за извършено плащане на лихви по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от Балканкар Заря АД (4BUA), с падеж 22.12.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
С настоящото, в съответствие с изискванията на чл.7 на Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета уведомяваме, че на 12.06.2018 със свое решение № 585-Е, Комисията за финансов надзор потвърждава проспект за публично предлагане в размер на 39 573 679 броя акции на Сирма Груп Холдинг.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Уведомление съгласно Регламент (EC) №596/2014 на Европейския Парламент и Съвета, относно сделка с акции от капитала на на Сирма Груп Холдинг.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News