Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-06-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) с ISIN код BG2100011175, Ви информираме, че считано от 14.06.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 44 или 02/937 09 42.

13-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A)
Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) ще извърши лихвено плащане с падеж 14.06.2018 г. по емисия облигации с ISIN BG2100011175 в срок до 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News