Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-06-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София, борсов код ED6A, ISIN код BG2100011175, от 15:48 ч. до края на търговската сесия на 13.06.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 14.06.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.