Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-06-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.06.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        17928.70      19          20.65      23.43
13-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-06-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София, борсов код ED6A, ISIN код BG2100011175, от 15:48 ч. до края на търговската сесия на 13.06.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 14.06.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
13-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-06-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) с ISIN код BG2100011175, Ви информираме, че считано от 14.06.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 44 или 02/937 09 42.

13-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A)
Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) ще извърши лихвено плащане с падеж 14.06.2018 г. по емисия облигации с ISIN BG2100011175 в срок до 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на  Алтерко АД-София (A4L), както следва:
Алтерко АД-София (A4L) свиква ОСА на  25.07.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Реализираната през 2017г.  печалба да бъде разпределена както следва: 10 % да бъде отнесена във фонд Резервен, 90% да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.08.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-06-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна;
- ISIN код на емисията: BG2100030175;
- Размер на емисията: 10 000 000 лева;
- Брой облигации: 10 000 облигации;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
- Присвоен борсов код: 2AL2
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News