Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-05-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
На проведено на 17.05.2018 г. рдовно ОСА на М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.295 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.
- Срок за изплащане на дивидента: три месеца;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Казанлък.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.05.2018 г.