Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
Българска фондова борса-София АД представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News