Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Неофит Рилски 61, ет. 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News