Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-05-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
На проведено редовно ОСА от 17.05.2018 г. на М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Разпределя печалбата за 2017 г., както следва:
1. Сума в размер на 11 517 744 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума (дивидент) на акция: 0.295 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.;
Срок за изплащане на дивидента: три месеца,
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък;
2. Сума, представляваща по 1.25% от печалбата за 2017 г. - на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално на времето на неговото участие в Съвета;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лв. чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:
Размер на емисията: 390 000 броя акции;
Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас, като издадените от Дружеството до този момент;
Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието.
Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г.
Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г.
Банка, обслужваща увеличението на капитала: ТБ Интернешънъл Асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.05.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата