Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-05-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.05.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Неофит Рилски 61, ет. 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
На проведено редовно ОСА от 17.05.2018 г. на М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Разпределя печалбата за 2017 г., както следва:
1. Сума в размер на 11 517 744 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума (дивидент) на акция: 0.295 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.;
Срок за изплащане на дивидента: три месеца,
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък;
2. Сума, представляваща по 1.25% от печалбата за 2017 г. - на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално на времето на неговото участие в Съвета;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лв. чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:
Размер на емисията: 390 000 броя акции;
Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас, като издадените от Дружеството до този момент;
Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието.
Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г.
Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г.
Банка, обслужваща увеличението на капитала: ТБ Интернешънъл Асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.05.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
На проведено на 17.05.2018 г. рдовно ОСА на М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.295 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.
- Срок за изплащане на дивидента: три месеца;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Казанлък.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.05.2018 г.
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012132, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, относно сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
Българска фондова борса-София АД представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Българска фондова борса-София АД (BSO), както следва:
Българска фондова борса-София АД (BSO) свиква ОСА на 18.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България №1, в административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/ при следния дневен ред:
- Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на доклад за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.;
- Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2017г., на годишния консолидиран доклад на СД за дейността през 2017г. и на доклад на регистрирания одитор по консолидирания финансов отчет за 2017 г. на БФБ-София АД за 2017 г.;
- Решение за разпределение на печалбата на БФБ-София АД, реализирана през 2017 г. Предложение за решение: Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите, или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите 50 %,  в размер на 103 116.57 лв., се отнасят към фонд „Резервен”. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционен посредник – чрез клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Доклад на Одитния комитет за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на БФБ-София АД;
- Промяна в наименованието на Дружеството. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД наименованието на „Българска фондова борса-София” АД да бъде променено на: „Българска фондова борса” АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Спиди АД-София (0SP)
С настоящето уведомяваме, че „Спиди“ АД  е започнало преговори за придобиване на 100% от дяловете на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД. Цената по сделката ще бъде в диапазона от 6 до 12 млн. евро и ще бъде изплащана в продължение на тридесет месеца. Крайната сума ще зависи от конкретните финансови резултати на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ЕООД.
Сделката ще бъде внесена за регулаторно одобрение в Комисията за защита на конкуренцията. Окончателното сключване на сделката ще може да се реализира след получаване на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията и при изпълнение на всички необходими условия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7), както следва:
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Неофит Рилски 61, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя като дивидент сума в размер на 1 334 223.43 лв.;
- Промяна в адреса на управление на: гр. София-1000, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1;
- Промяна в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 часа в гр. София,  ул. Никола Образописов №12.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013122, издадени от Техноимпортекспорт АД-София (1TXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020119, издадени от Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002091, издадени от Асенова крепост АД-Асеновград (83NA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100023113, издадени от Азалия I ЕАД-Варна (1AZA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013098, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010102, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167, издадени от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4), както следва:
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, зала Роял 3, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на Директора на дирекция Вътрешен одит за дейността на службата през 2017 г.;
- Избиране на нов директор на дирекция Вътрешен одит;
- Доклад на Одитния комитет;
- Преизбиране на членовете на Одитния комитет и определяне на мандата им;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2017 г. Проект на решение: Отнася цялата печалба за 2017 г. в Други резерви с общо предназначение;
- Решение за неразпределяне на дивиденти от печалбата за 2018 г. Проект на решение: ОСА взема решение да не се изплащат дивиденти на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2018 г., с цел включването на печалбата за 2018 г. в базовия собствен капитал от първи ред;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News