Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-05-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.05.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
17-05-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
На проведено редовно ОСА от 17.05.2018 г. на М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Разпределя печалбата за 2017 г., както следва:
1. Сума в размер на 11 517 744 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума (дивидент) на акция: 0.295 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.;
Срок за изплащане на дивидента: три месеца,
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък;
2. Сума, представляваща по 1.25% от печалбата за 2017 г. - на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално на времето на неговото участие в Съвета;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лв. чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:
Размер на емисията: 390 000 броя акции;
Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас, като издадените от Дружеството до този момент;
Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието.
Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г.
Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г.
Банка, обслужваща увеличението на капитала: ТБ Интернешънъл Асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.05.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
На проведено на 17.05.2018 г. рдовно ОСА на М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.295 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.
- Срок за изплащане на дивидента: три месеца;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Казанлък.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.05.2018 г.
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012132, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, относно сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
Българска фондова борса-София АД представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Българска фондова борса-София АД (BSO), както следва:
Българска фондова борса-София АД (BSO) свиква ОСА на 18.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България №1, в административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/ при следния дневен ред:
- Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на доклад за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.;
- Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2017г., на годишния консолидиран доклад на СД за дейността през 2017г. и на доклад на регистрирания одитор по консолидирания финансов отчет за 2017 г. на БФБ-София АД за 2017 г.;
- Решение за разпределение на печалбата на БФБ-София АД, реализирана през 2017 г. Предложение за решение: Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите, или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите 50 %,  в размер на 103 116.57 лв., се отнасят към фонд „Резервен”. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционен посредник – чрез клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Доклад на Одитния комитет за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на БФБ-София АД;
- Промяна в наименованието на Дружеството. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД наименованието на „Българска фондова борса-София” АД да бъде променено на: „Българска фондова борса” АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Спиди АД-София (0SP)
С настоящето уведомяваме, че „Спиди“ АД  е започнало преговори за придобиване на 100% от дяловете на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД. Цената по сделката ще бъде в диапазона от 6 до 12 млн. евро и ще бъде изплащана в продължение на тридесет месеца. Крайната сума ще зависи от конкретните финансови резултати на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ЕООД.
Сделката ще бъде внесена за регулаторно одобрение в Комисията за защита на конкуренцията. Окончателното сключване на сделката ще може да се реализира след получаване на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията и при изпълнение на всички необходими условия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 часа в гр. София,  ул. Никола Образописов №12.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013122, издадени от Техноимпортекспорт АД-София (1TXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020119, издадени от Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002091, издадени от Асенова крепост АД-Асеновград (83NA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100023113, издадени от Азалия I ЕАД-Варна (1AZA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013098, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010102, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167, издадени от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4), както следва:
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, зала Роял 3, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на Директора на дирекция Вътрешен одит за дейността на службата през 2017 г.;
- Избиране на нов директор на дирекция Вътрешен одит;
- Доклад на Одитния комитет;
- Преизбиране на членовете на Одитния комитет и определяне на мандата им;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2017 г. Проект на решение: Отнася цялата печалба за 2017 г. в Други резерви с общо предназначение;
- Решение за неразпределяне на дивиденти от печалбата за 2018 г. Проект на решение: ОСА взема решение да не се изплащат дивиденти на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2018 г., с цел включването на печалбата за 2018 г. в базовия собствен капитал от първи ред;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News