Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана и материали за свикване на редовно ОСА, като потвърждава адрес на провеждане в гр. София - 1000 , ул. „Добруджа” 6, ет. 3. Датата е 29.06.2018 г., от 13.00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News