Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Във връзка с изпълнение на обект в Чешка република - летище Рузине, Прага, е налице съдебен спор между Трейс груп холд АД и Възложителя, който достига 10% от собствения капитал на Дружеството. Конкретният размер на иска ще се определи след съдебна експертиза, освен ако преди това не бъде постигнато споразумение за решаване на спора, над което активно се работи към настоящия момент.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News