Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-05-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.05.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от ИП Де Ново ЕАД, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, издадени от Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA). Настоящият доклад е изготвен на база окончателен одитиран годишен консолидиран отчет на Екип-98 Холдинг АД-София за 2017 година.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Финанс Секюрити Груп АД-София, борсов код FSPA, ISIN код BG2100006159, от 12.20 ч. до края на търговската сесия на 16.05.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 15.05.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
16-05-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA) уведомява, че не е извършило лихвено плащане по емисия облигации с ISIN код BG2100006159, дължимо към 15.05.2018 г.
16-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Финанс секюрити груп АД-София (FSPA) с ISIN код BG2100006159, Ви информираме, че считано от 17.05.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Финанс секюрити груп АД-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Във връзка с изпълнение на обект в Чешка република - летище Рузине, Прага, е налице съдебен спор между Трейс груп холд АД и Възложителя, който достига 10% от собствения капитал на Дружеството. Конкретният размер на иска ще се определи след съдебна експертиза, освен ако преди това не бъде постигнато споразумение за решаване на спора, над което активно се работи към настоящия момент.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News