Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      54089.65      20          37.90      20.66
17-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

ЕЕмитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8), както следва:
Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) свиква ОСА на 30.05.2018 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро № 8, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя сума в размер на 982 229.05 лв. за изплащане на дивиденти, а остатък в размер на 984 396.68 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Вземане на решение за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на Дружеството от 15 551 960 на 15 707 470 лв. чрез издаване на нови 155 510 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев. Увеличението се извършва по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК. Част от параметрите са:
Размер на емисията: 155 510 броя акции;
Лица, имащи право да запишат акции: всички настоящи членове на СД и служители на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) към датата на ОСА, с поне 10 (десет) годишен стаж в дружеството;
Начална дата за записване на акции: 02.07.2018 г.;
Крайна дата за записване на акции: 03.08.2018 г.;
- Определяне нов размер на възнаграждение на членовете на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.06.2018 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
„Евроинс“ придобива украинския бизнес с туристически застраховки на германската ERGO (корпоративна новина).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Поставяне на емисия под наблюдение

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 25/17.04.2018 г. е взето следното решение:
Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 3, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и/или 2 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, на основание чл. 42, ал. 1 от същите, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение за срок от три месеца следните емисии акции:
Код Емитент
6AG Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив
6A7 Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
28R Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна
E7P Експат Бета АДСИЦ-София
4IC Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
4PY Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
6BMA Фонд Имоти АДСИЦ-София

След изтичане периода на наблюдение, горепосочените дружества следва да отговарят на съответните критерии.
В случай че за някоя емисия бъде регистриран Маркет-мейкър, наблюдението за нея се прекратява.
След изтичане на периода на наблюдение, в случай че някое дружество не отговаря на съответните изисквания, следва да се предприемат действия по чл. 43, ал. 4 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, а именно - преместване на пазара или сегмента с най-високи изисквания, на които въпросната емисия отговаря.
17-04-2018 - Поставяне на емисия под наблюдение

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 25/17.04.2018 г. е взето следното решение:
Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 6, ал. 2, т.1 и/или 2 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, на основание чл. 42, ал. 1 от същите, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение за срок от три месеца следните емисии акции:
Код Емитент
6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София
6AR Арома АД-София
6AN Асенова крепост АД-Асеновград
4OE Биоиасис АД-София
BPT Български фонд за дялово инвестиране АД-София
4V5 Варна-плод АД-Варна
5EO Етропал АД-Етрополе
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
4IN Инвестор.БГ АД-София
4KU Каучук АД-София
6L1 Ломско пиво АД-Лом
5MR Момина крепост АД-Велико Търново
CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
178B Нео Лондон Капитал АД-София
RGL Регала Инвест АД-Варна
RBL Риъл Булленд АД-София
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора
EHN Синтетика АД-София
3JL Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
T24 ТК-ХОЛД АД-София
5T6 Тодоров АД-София
6A9 Фаворит Холд АД-София
0PH Феникс Капитал Холдинг АД-София
4F8 Формопласт АД-Кърджали
5FC Фючърс Кепитал АД-София
58E Химснаб България АД-София
C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново

След изтичане периода на наблюдение, горепосочените дружества следва да отговарят на съответните критерии.
В случай че за някоя емисия бъде регистриран Маркет-мейкър, наблюдението за нея се прекратява.
След изтичане на периода на наблюдение, в случай че някое дружество не отговаря на съответните изисквания, следва да се предприемат действия по чл. 43, ал. 4 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, а именно - преместване на пазара или сегмента с най-високи изисквания, на които въпросната емисия отговаря.
17-04-2018 - Поставяне на емисия под наблюдение

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 25/17.04.2018 г. е взето следното решение:
Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, на основание чл. 42, ал. 1 от същите, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение за срок от три месеца емисията акции, издадени от Монбат АД-София, борсов код 5MB.
След изтичане периода на наблюдение, Монбат АД-София, борсов код 5MB, следва да отговаря на съответните критерии.
В случай че за емисията бъде регистриран Маркет-мейкър, наблюдението се прекратява.
След изтичане на периода на наблюдение, в случай че дружеството не отговаря на съответните изисквания, следва да се предприемат действия по чл. 43, ал. 4 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, а именно - преместване на пазара или сегмента с най-високи изисквания, на които емисията отговаря.
17-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE), както следва:
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) свиква ОСА на 21.05.2018 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона, КРЗ Одесос АД, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОС взема решение за разпределение на дивиденти от печалбата за 2017 г. на дружеството в размер на 4.00 (четири) лева за акция, а остатъкът да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.06.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Синтетика АД-София (EHN), както следва:
Синтетика АД-София (EHN) свиква ОСА на 18.05.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, при следния дневен ред:
- Овластяване на СД и управляващите Дружеството да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 5 000 000 и най-много 10 000 000 евро (плюс дължимите лихви) при лихвен процент до 10 % на годишна база;
3. Срок на договора: между 5 и 7 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор);
- Овластяване на СД и управляващите Дружеството да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 15 000 000 и най-много 19 000 000 евро (плюс дължимите лихви), при годишен лихвен процент до 5 % на годишна база;
3. Срок на договора: минимум 10, максимум 12 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор);
- Овластяване на съвета на директорите управляващите Дружеството да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА приема решение за овластяване на съвета на директорите представляващите Синтетика АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на СД, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за покупко-продажба на 100 % от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксешън Проджект V Лтд, Кипър;
2. Стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 и максимум 23 000 000 евро;
3. Страни по сделката: Синтетика АД (купувач) и Блухаус Аксешън Пропърти Холдингс III Сарл (продавач);
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/2.3 Gov 20250422 (BLKU)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/2.3 Gov 20250422, борсов код BLKU, ISIN код BG2040115219, за търговската сесия на 18.04.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 22.04.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.