Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-04-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKU)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKU), емисия с ISIN код – BG2040115219, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.04.2018 год.;
- Купон: 2.3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 20.04.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 17.04.2018 год.;