Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Неохим АД-Димитровград (3NB), както следва:
Неохим АД-Димитровград (3NB) свиква ОСА на 14.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Димитровград, ул. Химкомбинатска №3, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно приложените в Поканата материали:
Част от печалбата в размер на 3 361 753.20 лв. да бъде разпределена като дивидент от 1.30 лв. за всяка акция, преди облагане с данък, с начална дата на изплащане 08.08.2018г.;
Останалата част от печалбата за 2017 г. да се отнесе в „Допълнителни резерви”;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News