Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-04-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2)
С настоящето уведомяваме, че в съответствие с условията на емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено първо лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 299 178.08 евро (левова равностойност 585 141.47 лв.).
Плащането е извършено чрез Централен депозитар АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.04.2018г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News