Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-04-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 год. от Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) по емисия облигации, ISIN BG2100008080.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата