Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на "Унифарм" АД, взето на 10.04.2018г., на длъжност Директор за връзка с инвеститорите се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,  лицето Иванка Атанасова Панова, считано от 10 април 2018 г., с данни за контакт:
Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20;
Тел.: + 359 2 889 775955
Факс: + 359 2  8134 141
Е-поща: vpanova@unipharm.bg  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News