Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      55225.10      20          39.15      20.66
13-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Неохим АД-Димитровград (3NB), както следва:
Неохим АД-Димитровград (3NB) свиква ОСА на 14.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Димитровград, ул. Химкомбинатска №3, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно приложените в Поканата материали:
Част от печалбата в размер на 3 361 753.20 лв. да бъде разпределена като дивидент от 1.30 лв. за всяка акция, преди облагане с данък, с начална дата на изплащане 08.08.2018г.;
Останалата част от печалбата за 2017 г. да се отнесе в „Допълнителни резерви”;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-04-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 год. от Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) по емисия облигации, ISIN BG2100008080.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление относно получено уведомление от Холдинг Варна АД (5V2), в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на "Унифарм" АД, взето на 10.04.2018г., на длъжност Директор за връзка с инвеститорите се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,  лицето Иванка Атанасова Панова, считано от 10 април 2018 г., с данни за контакт:
Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20;
Тел.: + 359 2 889 775955
Факс: + 359 2  8134 141
Е-поща: vpanova@unipharm.bg  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-04-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2)
С настоящето уведомяваме, че в съответствие с условията на емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено първо лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 299 178.08 евро (левова равностойност 585 141.47 лв.).
Плащането е извършено чрез Централен депозитар АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.04.2018г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News