Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-03-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R), както следва:
Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) свиква ОСА на 18.04.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137, бл. 1, ет. 2 при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на решение за възнаграждението на новите членове на СД;
- Приемане на решение за промяна на обслужващото Дружество;
- Промяна в адреса на управление на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) както следва: гр. София, ул. Филип Кутев № 137, бл.1 ет. 2;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.05.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.04.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата