Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, с настоящето уведомяваме, че на 13.03.2018 година е учредено ново дъщерно дружество на Сирма САЩ Инк, част от Сирма Груп Холдинг АД – „Сирма Софтуер Инк“.
Дружеството е създадено с цел отделяне на ключови за Сирма Груп Холдинг АД активи от Сирма САЩ в новоучреденото дружество, съгласно Стратегията на Групата.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
В БФБ-София АД е получено уведомление относно сключен договор за покупка от Сирма Груп Холдинг АД, на акции на дружеството Онтотекст АД с ЕИК 20356710.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News