Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-03-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.03.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      49113.15      20          27.60      20.74
14-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, с настоящето уведомяваме, че на 13.03.2018 година е учредено ново дъщерно дружество на Сирма САЩ Инк, част от Сирма Груп Холдинг АД – „Сирма Софтуер Инк“.
Дружеството е създадено с цел отделяне на ключови за Сирма Груп Холдинг АД активи от Сирма САЩ в новоучреденото дружество, съгласно Стратегията на Групата.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-03-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Астера I ЕАД-Варна (7A3S)
Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3, във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН:
Съветът на директорите на емитента Астера I ЕАД уведомява, че на 13.03.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 100 евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-03-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R), както следва:
Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) свиква ОСА на 18.04.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137, бл. 1, ет. 2 при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на решение за възнаграждението на новите членове на СД;
- Приемане на решение за промяна на обслужващото Дружество;
- Промяна в адреса на управление на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) както следва: гр. София, ул. Филип Кутев № 137, бл.1 ет. 2;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.05.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.04.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.03.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
14-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
В БФБ-София АД е получено уведомление относно сключен договор за покупка от Сирма Груп Холдинг АД, на акции на дружеството Онтотекст АД с ЕИК 20356710.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News