Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-03-2018 - Информация за членове на БФБ-София

В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ТБ Общинска банка АД:
Считано от 06.03.2018 г. в Търговския регистър са вписани промени в Управителните органи на Банката. Изпълнителни директори са: Ангел Кирилов Геков, Борислав Яворов Чиликов и Петър Георгиев Джелепов. Банката се представлява от всеки двама от изпълнителните директори заедно.