Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
Дружеството информира обществеността, че във връзка с взети решения на проведено извънредно ОСА от 28.12.2017 г., на 09.03.2018 г. е сключило сделки, описани в настоящото уведомление.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News