Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
На основание чл.100ш, ал.1, т.4 от ЗППЦК, с настоящото Петрол АД уведомява, че на 09.03.2018г. по партида на Петрол АД в търговския регистър е вписана промяна в броя и номиналната стойност на акциите от капитала на дружеството съгласно решение на общото събрание на акционерите на Петрол АД, прието на 26.10.2017г., с което е увеличена номиналната стойност на емитираните от Петрол АД акции от 1 лев на 4 лева чрез обединяване на 4 съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лев, в 1 нова акция с номинална стойност от 4 лева. В резултат от увеличението на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит, броят на акциите, които формират капитала на Петрол АД, е намален от 109 249 612 броя на 27 312 403 броя, като е запазен размерът на капитала на Петрол АД на 109 249 612 лева. Промяната в броя и номиналната стойност на акциите от капитала на Петрол АД е вписана в търговския регистър по партида на дружеството на 09.03.2018 г. с вписване № 20180309161256.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
На основание чл.100ш, ал.1, т.1 от ЗППЦК, с настоящото Петрол АД уведомява, че във връзка с приетите изменения в Устава на дружеството на проведеното на 26.10.2017 г. извънредно Общо събрание на акционерите, на 09.03.2018 г. по партида на дружеството в търговския регистър е обявен изменен Устав на Петрол АД с вписване № 20180309161256.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News