Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-03-2018 - Друга информация

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
В БФБ – София АД е постъпила информация относно вписани в Търговския регистър промени по партидата на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU), както следва:
Размер на капитала: 20 150 000 лв.
Брой акции: 20 150 000 бр.
Номинална стойност: 1 лв.
Промените ще бъдат отразени в информационната система на Борсата, считано от 14.03.2018 г.