Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-03-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.03.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      50917.80      20          27.80      20.74
13-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
На основание чл.100ш, ал.1, т.4 от ЗППЦК, с настоящото Петрол АД уведомява, че на 09.03.2018г. по партида на Петрол АД в търговския регистър е вписана промяна в броя и номиналната стойност на акциите от капитала на дружеството съгласно решение на общото събрание на акционерите на Петрол АД, прието на 26.10.2017г., с което е увеличена номиналната стойност на емитираните от Петрол АД акции от 1 лев на 4 лева чрез обединяване на 4 съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лев, в 1 нова акция с номинална стойност от 4 лева. В резултат от увеличението на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит, броят на акциите, които формират капитала на Петрол АД, е намален от 109 249 612 броя на 27 312 403 броя, като е запазен размерът на капитала на Петрол АД на 109 249 612 лева. Промяната в броя и номиналната стойност на акциите от капитала на Петрол АД е вписана в търговския регистър по партида на дружеството на 09.03.2018 г. с вписване № 20180309161256.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-03-2018 - Друга информация

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
В БФБ – София АД е постъпила информация относно вписани в Търговския регистър промени по партидата на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU), както следва:
Размер на капитала: 20 150 000 лв.
Брой акции: 20 150 000 бр.
Номинална стойност: 1 лв.
Промените ще бъдат отразени в информационната система на Борсата, считано от 14.03.2018 г.
13-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
На основание чл.100ш, ал.1, т.1 от ЗППЦК, с настоящото Петрол АД уведомява, че във връзка с приетите изменения в Устава на дружеството на проведеното на 26.10.2017 г. извънредно Общо събрание на акционерите, на 09.03.2018 г. по партида на дружеството в търговския регистър е обявен изменен Устав на Петрол АД с вписване № 20180309161256.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-03-2018 - Информация за членове на БФБ-София

В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ТБ Общинска банка АД:
Считано от 06.03.2018 г. в Търговския регистър са вписани промени в Управителните органи на Банката. Изпълнителни директори са: Ангел Кирилов Геков, Борислав Яворов Чиликов и Петър Георгиев Джелепов. Банката се представлява от всеки двама от изпълнителните директори заедно.