Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-03-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София, (2SLB), емисия с ISIN код – BG2100004170, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.03.2018 год.;
- Купон: 3.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 15.03.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.03.2018 год.;