Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-03-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
На проведено ОСO от 08.03.2018 год. на Булгарплод-София АД-София (BULA) са взети следните решения:
- Разсрочва и преструктурира на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100012116, издадени от Булгарплод-София АД (BULA), чрез предоговаряне на част от условията по емисията:
1. Срокът се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж – 06.06.2021 г.;
3. За новия срок на облигационния заем фиксирания лихвен купон се определя на 5% на годишна база;
4. Лихвените плащания се дължат за новия удължен срок на емисията като се приема нов погасителен план, както следва:
06.12.2018 г.;
06.06.2019 г.;
06.12.2019 г.;
06.06.2020 г.;
06.12.2020 г.;
06.06.2021 г.;
5. Всички останали условия по облигационната емисия, с изключение на изрично посочените, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.
Протоколът от ОСO на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News