Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-03-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 17/12.03.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Тексим банк АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Илияна Тодорова Владимирова;
- Адрес за кореспонденция: гр. София – 1309, бул. Тодор Александров 141;
- Телефон за контакти: (+359 2) 903 5622;
- E-mail: i.vladimirova@teximbank.bg