Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-03-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.03.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      60003.05      20          30.15      20.74
12-03-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
На проведено ОСO от 08.03.2018 год. на Булгарплод-София АД-София (BULA) са взети следните решения:
- Разсрочва и преструктурира на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100012116, издадени от Булгарплод-София АД (BULA), чрез предоговаряне на част от условията по емисията:
1. Срокът се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж – 06.06.2021 г.;
3. За новия срок на облигационния заем фиксирания лихвен купон се определя на 5% на годишна база;
4. Лихвените плащания се дължат за новия удължен срок на емисията като се приема нов погасителен план, както следва:
06.12.2018 г.;
06.06.2019 г.;
06.12.2019 г.;
06.06.2020 г.;
06.12.2020 г.;
06.06.2021 г.;
5. Всички останали условия по облигационната емисия, с изключение на изрично посочените, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.
Протоколът от ОСO на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-03-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 17/12.03.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Тексим банк АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Илияна Тодорова Владимирова;
- Адрес за кореспонденция: гр. София – 1309, бул. Тодор Александров 141;
- Телефон за контакти: (+359 2) 903 5622;
- E-mail: i.vladimirova@teximbank.bg
12-03-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Недвижими имоти София АДСИЦ-София, (RSSA), емисия с ISIN код – BG2100012157, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 16.03.2018 год.;
- Купон: 6.3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 15.03.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.03.2018 год.;
12-03-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София, (2SLB), емисия с ISIN код – BG2100004170, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.03.2018 год.;
- Купон: 3.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 15.03.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.03.2018 год.;
12-03-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Съобщение от дружеството относно участие в състава на борсов индекс SOFIX, считано от 19 март 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News