Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
В БФБ-София АД са постъпили материали и актуализирана покана за провеждане на извънредно ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) на 28.02.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред - СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен ред:
- Приемане на изменения в Устава на Дружеството;
- Приемане на правила за отнасянето и разходването от страна на Дружеството на средствата, освободени в резултат от намалението на капитала, одобрено с решение на ОСА на 11.08.2016 г.
Проект на решение: Средствата на Дружеството, освободени в резултат на намаляване на номиналната стойност на акциите, одобрено с решение на ОСА от 11.08.2016 г., да се отнесат във фонд „Резервен“ и да се използват единствено и само за целите, предвидени в Устава на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ;
Включено ново предложение за решение от страна на акционера Ен Ен Универсален пенсионен фонд, представляван от „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, ЕИК 121708719:
Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година и неразпределената печалба от минали години, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.03.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News