Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                36329.50      20          27.65      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        24863.85      20          20.05      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     150039.75      20          73.75      20.93
13-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление от ТБ Обединена Българска Банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018089, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE), съгласно което Банката е констатирала неизпълнение на задължения на емитента Хипокредит АД, а именно:
Случай на неизпълнение по смисъла на Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по реда на ЗДФО от 13.05.2016 г. между Обединена Българска Банка АД и емитента Хипокредит АД.
Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB)
В БФБ-София АД е постъпил тримесечен отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем към 31.12.2017 г. от ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB), емисия с ISIN код BG2100019137.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София АД информира относно следното:
В търговската система Xetra валутата на търговия на следните инструменти е настроена в Български лева:
- Expat Slovakia SAX UCITS ETF, борсов код SK9A, ISIN код BGSKSAX04187;
- Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, борсов код ECDC, ISIN код BGCROEX03189;
- Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, борсов код SLQX, ISIN код BGSLOBI02187;
- Expat Hungary BUX UCITS ETF, борсов код HUBE, ISIN код BGHUBUX01189.
Независимо от това, горната настройка следва да бъде игнорирана, съответно цените на въвежданите поръчки за покупка и продажба следва да имат стойности, съответстващи на  цената в Евро на всеки от инструментите.
В тази връзка, моля да имате предвид, че считано от 14.02.2018 г. валутата на търговия ще бъде настроена в Евро.
13-02-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/0.5 Gov 20190217 (BLKJ)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/0.5 Gov 20190217, борсов код BLKJ, ISIN код BG2030016112, за търговската сесия на 14.02.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 17.02.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.